\n"; $i = 0; foreach($arr as $rs){ $char = (ceil($i%2) == 0) ? 1 : 2; $str.= "
 • \n"; $str.= "
  \"".$rs['title']."\"\n"; $str.= "

  ".$rs['title']."(".$rs['date'].")

  \n"; $str.= "
  \n
 • \n"; $i++; } $str.= "\n"; return $str; } ?> 一周快讯电子周刊-服饰资源网
  一周快讯电子周刊-服饰资源网
  一周快讯
  免费声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 服务中心 | 帮助中心 | 新手上路 | 网站地图 | 友情链接 | 付款方式 | 联系我们

  服饰资源网 版权所有 ©1998- 网址:www.服饰资源.com www.apparelsos.com 技术支持:星艺宝